Regulamin sklepu internetowego Solar Studio

§1. Postanowienia ogólne regulaminu

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, dotyczących zamówień w Sklepie. 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez firmę Solar Studio Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Micigózd ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, REGON: 260688360, NIP: 9591952227, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000045879.

3. Administratorem danych osobowych Klientów, przetwarzanych w ramach niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach zawartych w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klienta ma prawo do wglądu w ich treść, aktualizacji i poprawy.

§2. Definicje i pojęcia

1. Sprzedawca - firma Solar Studio Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Micigózd ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, REGON: 260688360, NIP: 9591952227, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000045879.

2. Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, działająca pod adresem: serwis@solarstudio.com.pl

3. Klient - osoba fizyczna albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym;

4. Towar/Towary - rzecz/rzeczy sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą ceny.

5. Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień;

6. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi i użytkownikowi Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku towarów, wyświetlenie podsumowania cen zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów.

7. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytuły wykonania Umowy Sprzedaży, stanowiącego sumę Cen poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem oraz kosztów dostawy.

8. Polityka Prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem: http://solarstudio.com.pl/polityka-prywatnosci/. Dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu.

§3. Transakcje

1. Sprzedawca oświadcza, że na każdym etapie zamówienia i jego realizacji odpowiednio przechowuje i zabezpiecza dane osobowe Klientów. Polityka prywatności zawiera informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę.

2. Dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu utrzymywania konta Klienta oraz realizacji zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie, założenie i utrzymywanie konta Klienta w Sklepie.

§4. Sprzedaż

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.

2. Zamówienia złożone przez Klienta w dni robocze i wolne od pracy będą realizowane kolejnego dnia.

3. W przypadku zamówienia, które wzbudza wątpliwości Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia.

4. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT i są podawane w polskich złotych.

5. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz inne koszty wybranych przez Klienta płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.

6. Klient posiada możliwość zamówienia towaru dostępnego w magazynie Sprzedawcy. W sytuacji braku Towaru w magazynie, Sprzedawca informuje Klienta o aktualnym stanie magazynu, możliwości wydłużenia czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie z niego zrezygnować bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

7. Sprzedawca wystawia faktury VAT.

8. Po dokonaniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, przyjęciem złożonej przez Klienta oferty lub o braku możliwości realizacji zamówienia. Wiadomość zostaje przesłana w formie mailowej na podany przez Klienta adres.

§5. Dostawa 1. Zamówiony towar jest dostarczany za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

2. Odbiór osobisty przez Klienta jest bezpłatny i dostępny pod adresem: Solar Studio Sp. z o.o. ul. Czarnowska 79 26-065 Piekoszów.

2. Dostawy Towarów realizowane są na terenie Polski.

3. Do każdego zamówionego Towaru, Sprzedawca załącza dowód zakupu w formie faktury. Wszelkie pomyłki na fakturze należy zgłosić drogą mailową.

§6. Płatności i czas realizacji zamówienia

1. Płatności można dokonać: * za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę

2.. Po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy, następuje wysyłka zamówienia. Czas realizacji zamówienia - od wysyłki do momentu dostarczenia towaru do Klienta wynosi od 1 do 4 dni roboczych.

3. W sytuacji braku Towaru w magazynie, Sprzedawca informuje Klienta o aktualnym stanie magazynu, możliwości wydłużenia czasu realizacji zamówienia. Wiadomość zostaje wysłana do Klienta droga mailową.

§8 Gwarancja i zwrot towaru

1. Sprzedawca oznajmia, ze wszystkie Towary przeznaczone na sprzedaż wolne są od wad fizycznych i prawnych. W sposób legalny trafiły na rynek polski.

2. Wszystkie Towary przeznaczone na sprzedaż objęte są gwarancją producenta.

3. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy Produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Klient zobowiązany jest przed odebraniem przesyłki od kuriera do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za jakość Produktu w okresie nie przekraczającym daty ważności znajdującej się na opakowaniu.

5. W przypadku zastrzeżeń Klienta co do jakości Produktów lub ich opakowań, przysługuje mu prawo złożenia reklamacji jakościowej. Wady jakościowe powinny zostać zgłoszone Sprzedawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty Zamówienia produktów ze Sklepu.

Zgłoszenie reklamacji przez Klienta musi być dokonane w formie pisemnej pocztą elektroniczną na Adres Korespondencyjny Sprzedawcy, i musi zawierać każdorazowo zawierać będzie następujące dane: a. nazwę i ilość zakwestionowanych Produktów, b. numer serii, c. datę przydatności do użytku, d. opis wad, e. opis okoliczności w jakich zostały stwierdzone.

8. Rozstrzygnięcie zgłoszenia reklamacyjnego jakościowego następować będzie w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia do Sprzedawcy w sposób przewidziany powyżej. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego następować będzie wymiana Produktu na pełnowartościowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Koszt ponownej wysyłki Produktu ponosi Sprzedawca. W przypadku, gdy Produkt z reklamacji jakościowej rozpatrzonej pozytywnie nie znajduje się już w ofercie handlowej Sprzedawcy, zostanie wystawiony dokument korygujący i zwrot środków dla Klienta.

9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Klienta, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

§9. Informacje o Sklepie

1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania Sklepu, asortymentu Produktów oraz aktualnej oferty handlowej Sprzedawcy można również uzyskać pod Adresem Korespondencyjnym Sprzedawcy lub pod numerem telefonu 22 721 19 23.

§10. Obowiązywanie Regulaminu

1. Regulamin Programu w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.

2. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu w każdym czasie bez podania przyczyny – dokonana zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych / umów zawartych przed momentem opublikowania zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu mogą być podyktowane jego dostosowaniem do zmienionych przepisów prawa lub decyzjami biznesowymi Sprzedawcy związanymi z prowadzenie Sklepu.

4. Informacja o każdej zmianie Regulaminu, zostanie zakomunikowana za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na stronie sklep.soleo.pl

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności zawierająca szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu oraz używania plików cookie.