Szanowni Państwo,
realizując prawny obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wszystkich Klientów Solar Studio Sp. z o.o. posiadających kartę klienta informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solar Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Micigoździe (26 – 065 Piekoszów), ul. Częstochowska 6, dalej ADO lub Solar Studio.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Solar Studio Sp. z o.o.. w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO,
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
b) prowadzenia analiz jakości oferowanych produktów i świadczonych usług;
3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
a) przekazywania klientowi informacji o zmianie cen oferowanych produktów, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, otworzeniu kolejnego punktu sprzedaży,
b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Solar Studio Sp. z o.o.
Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt b) powyżej może być realizowany przez Solar Studio Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail),

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu realizacji oferty w ramach Karty Klienta lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą;
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Kategorie odbiorców (również potencjalnych) danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Solar Studio Sp. z o.o.
– przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).